Future Advisory Board 2023

Fjerde råd

Science based targets

Reitan Retail, som en framstående aktör inom dagligvaruhandeln i Norden, har en unik möjlighet att leda vägen mot en mer hållbar framtid. Genom att införa krav på att alla stora leverantörer ska uppfylla science-based targets (SBT), kan Reitan inte bara bidra till att minska klimatpåverkan men också stärka sitt varumärke som en ansvarsfull och framtidsorienterad organisation.

För att inkludera och motivera mindre leverantörer och små och medelstora företag (SMEs), bör Reitan även utveckla ett incitamentssystem. Detta system kan inkludera teknisk support, kunskapsdelning, och ekonomiska incitament för att uppmuntra och stödja deras övergång till mer hållbara affärsmodeller.

Bakgrund
Livsmedelsbranschen är en av de större bidragsgivarna till globala växthusgasutsläpp. Utsläppen härstammar från flera olika källor längs hela värdekedjan. Allt ifrån jordbruk, till livsmedelsproduktion till transport.

Med tanke på dessa utsläppskällor är det tydligt att Reitan Retail, genom att kräva att deras leverantörer ansluter sig till Science Based Targets Initiative, kan ha en betydande inverkan på att minska livsmedelsbranschens totala klimatpåverkan. Genom att sätta vetenskapligt baserade mål kan leverantörerna:

Minska utsläppen i jordbruksfasen genom mer hållbara jordbruksmetoder och förbättrad hantering av djurhållning.

Effektivisera produktions- och bearbetningsprocesser för att minska energiförbrukningen och utsläppen.

Optimera transport och logistik för att minska utsläppen från distributionen. Bidra till att minska matavfallet genom hela värdekedjan, från produktion till konsument.

För Reitan Retail innebär detta inte bara en möjlighet att direkt påverka och minska Scope 3-utsläppen, men också att leda branschen mot en mer hållbar framtid. Genom att agera ansvarsfullt och proaktivt kan Reitan stärka sitt varumärke och bygga förtroende hos miljömedvetna konsumenter, samtidigt som man bidrar till globala ansträngningar för att bekämpa klimatförändringarna.

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, Världsnaturfonden (WWF), och World Resources Institute (WRI). Initiativet syftar till att hjälpa företag att fastställa vetenskapligt baserade klimatmål för att minska växthusgasutsläppen. Målen sätts i linje med vad den senaste klimatforskningen anser nödvändigt för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C över förindustriella nivåer, med sikte på att begränsa uppvärmningen till 1,5°C, vilket är i enlighet med Parisavtalet.

Målsättning
Science based targets för större leverantörer Att ställa krav på stora leverantörer att ansluta sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) skulle ha flera fördelar för Reitan Retain:

Betydande minskning av indirekta utsläpp: Scope 3-utsläpp, som inkluderar indirekta utsläpp från företagets värdekedja, utgör ofta en betydande del av ett företags totala koldioxidavtryck. Genom att kräva att leverantörer ansluter sig till SBTi, kan Reitan Retail direkt påverka och minska dessa utsläpp. Detta sker genom att leverantörerna sätter vetenskapligt baserade mål för att minska sina egna utsläpp, vilket i sin tur bidrar till en betydande minskning av Reitans totala Scope 3-utsläpp. Ökad transparens och ansvar i leveranskedjan: Att införa SBTi-krav för leverantörer hjälper till att skapa ökad transparens kring klimatpåverkan i Reitans leveranskedja. Detta gör det möjligt för företaget att identifiera och fokusera på de områden där de största utsläppsminskningarna kan uppnås. Genom att hålla leverantörer ansvariga för sina klimatmål, säkerställer Reitan att deras Scope 3-utsläpp hanteras på ett effektivt och målinriktat sätt.

Stimulering av hållbara innovationer hos leverantörer: Genom att ställa krav på att leverantörer ska följa SBTi, uppmuntrar Reitan Retail dem att investera i hållbara innovationer och renare teknologier. Detta kan leda till utvecklingen av mer energieffektiva produktionsprocesser, hållbarare transportlösningar och andra miljöförbättrande åtgärder. Dessa förändringar hos leverantörerna kommer inte bara att minska deras egna utsläpp, utan också bidra till en övergripande minskning av Reitans Scope 3-utsläpp, vilket är avgörande för att uppnå företagets övergripande hållbarhetsmål.

Exempel från branschen
Flera framstående företag inom livsmedelsbranschen har anslutit sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) och kan tjäna som inspiration för Reitan Retail. Dessa företag har inte bara åtagit sig att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med vetenskapliga riktlinjer, men de har också visat på konkreta framsteg och innovationer inom hållbarhet. Här är några exempel:

Nestlé
Som en av världens största livsmedels- och dryckesföretag, har Nestlé åtagit sig att halvera sina växthusgasutsläpp till 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2050. Företaget fokuserar på att minska utsläppen över hela sin värdekedja, från råvaruinköp till produktion och logistik. Nestlés arbete inkluderar investeringar i regenerativt jordbruk, förnyelsebar energi och omstrukturering av deras produktportfölj för att vara mer miljövänlig.

Unilever
Unilever, känt för sitt breda sortiment av livsmedels-, hygien- och personvårdsprodukter, har satt ambitiösa mål för att minska utsläppen i linje med 1,5°C-målet. De arbetar aktivt med att minska koldioxidavtrycket genom hela sin leveranskedja, inklusive förbättrad energieffektivitet, övergång till förnybar energi och hållbarare förpackningslösningar.

Danone
Danone har som mål att uppnå nettonollutsläpp till 2050 och har redan gjort betydande framsteg i att minska sina utsläpp. Företaget fokuserar på hållbarhet i sin mjölk- och mejeriproduktion, en av de mest utsläppsintensiva delarna av deras verksamhet, genom att stödja bönder i övergången till mer hållbara jordbruksmetoder.

Kellogg’s
Kellogg’s har åtagit sig att minska sina Scope 1 och 2-utsläpp med 65% och sina Scope 3-utsläpp med 50% till 2030, jämfört med 2015 års nivåer. De fokuserar på hållbarhet i sin leveranskedja, inklusive att minska avfall, förbättra förpackningar och investera i hållbara jordbrukspraktiker.

Dessa företag visar att det är möjligt att driva en lönsam och stor verksamhet samtidigt som man bidrar till att bekämpa klimatförändringarna. För Reitan Retail kan dessa exempel tjäna som bevis på att hållbarhetsåtgärder och vetenskapligt baserade mål inte bara är bra för planeten, utan också för företagets långsiktiga framgång och konkurrenskraft.

Ekonomiska Incitament och merbetalningssystem till mindre leverantörer Att skapa ekonomiska incitament och möjligheter till merbetalning för mindre leverantörer som engagerar sig i hållbarhetsåtgärder kan vara en effektiv strategi för att främja miljöansvar och innovation i hela leveranskedjan. Här är några idéer om hur detta kan utformas:

Grön bonus
Inför en “grön bonus” för leverantörer som uppnår specifika hållbarhetsmål eller visar märkbar förbättring i sina miljöprestationer. Denna bonus kan vara en procentuell ökning av det totala inköpspriset eller en fast summa som betalas ut när vissa kriterier uppfylls.

Differentierad prissättning: Använd en modell för differenserad prissättning där produkter som produceras på ett mer hållbart sätt köps in till ett högre pris. Detta skulle ge leverantörer som investerar i hållbarhet en direkt ekonomisk belöning för sina ansträngningar.

Investeringsstöd och subventioner
Erbjud finansiellt stöd eller subventioner för mindre leverantörer som vill investera i hållbarhet, till exempel genom att förbättra energieffektiviteten, använda förnybara energikällor eller införa hållbara jordbruksmetoder. Detta kan minska den ekonomiska bördan för småskaliga leverantörer att göra nödvändiga investeringar.

Långsiktiga kontrakt och garanterade inköp: Erbjud långsiktiga inköpsavtal till leverantörer som åtar sig att uppnå eller upprätthålla vissa hållbarhetsstandarder. Detta kan ge små leverantörer en säker inkomstkälla och göra det ekonomiskt genomförbart för dem att investera i hållbara metoder. Delning av expertis och resurser: Förutom direkta ekonomiska incitament, kan Reitan Retail erbjuda teknisk support, utbildning och delning av bästa praxis för att hjälpa leverantörer att bli mer hållbara. Detta kan inkludera hjälp med att certifiera produkter, förbättra produktionsprocesser eller utveckla hållbara produkter.

Prestandabaserade incitament
Skapa ett incitamentssystem som baseras på mätbara prestandaindikatorer (KPI:er) relaterade till hållbarhet, såsom minskning av koldioxidutsläpp, vattenanvändning eller avfall. Leverantörer som uppnår eller överträffar dessa KPI:er kan belönas ekonomiskt.

Genomförande och kommunikation
För att dessa incitament ska vara effektiva, är det viktigt att de är tydligt utformade, rättvist implementerade och väl kommunicerade till leverantörerna. Reitan Retail skulle kunna: Tydligt definiera kriterierna och processen för hur incitamenten kan erhållas. Se till att incitamentssystemet är transparent och rättvist, så att alla leverantörer har lika möjligheter att dra nytta av det.

Regelbundet utvärdera och justera systemet för att säkerställa att det möter både Reitans och leverantörernas behov och mål.

Genom att införa dessa incitament kan Reitan Retail inte bara uppmuntra till hållbarhetsåtgärder bland sina leverantörer, men också bidra till en mer hållbar och resilient livsmedelsbransch i Norden.

Presentasjon

Future Advisory Board 2023

Se video av rådet

Science based targets